Strona główna   |   Kontakt
Poniedziałek 4 Marzec 2024 | Imieniny obchodzi: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Prezentacja Gminy
Rada Miejska
Urząd Miejski
Sołectwa
Wybory
Załatwianie spraw
Przepisy prawne
Przetargi i Oferty
Informator
Pożytek publiczny
 
LA TRIMOUILLE - Francja WIEHL - Niemcy WUSTROW - Niemcy
TULCZYN - Ukraina CZORSZTYN - Polska MARIJAMPOLE - Litwa
 
Galeria
wejdź »


Pogoda  
Gazeta Powiatowa - nr 5 (256) z 10.02.2009r.

Odpowiadając na zarzuty zawarte w artykule na stronie 5 Gazety Powiatowej z dnia 10 lutego 2009 roku nr 5(256) wyjaśniam co następuje:

1. W 2009 roku podwyższono wynagrodzenia pracownikom średnio o 10% a nie jak podano w treści artykułu 3% dotychczasowego uposażenia.

2. Coraz więcej jednostek samorządowych decyduje się na zlecenie obsługi prawnej podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. W Urzędzie Miejskim w Rogoźnie w formie takiej umowy prowadzona jest kompleksowa obsługa przez jedną kancelarię. Wykonywanie zawodu radcy prawnego wiąże się z obowiązkiem przestrzegania nie tylko przepisów powszechnie obowiązujących, ale również kodeksu etyki. Zgodnie z zawartymi w nim zasadami radca prawny wykonuje swój zawód, kierując się wyłącznie przepisami prawa, chroniąc jednocześnie swoją niezależność. Wyrażane przez kogokolwiek polecenia czy wskazówki nie zwalniają radcy prawnego z obowiązku rzetelnego i uczciwego wykonywania czynności. Dodatkowo od radcy prawnego wymaga się nie ulegania wpływom z zewnątrz i nie może on odstępować od tych zasad celem zadowolenia klienta. Tak więc radca prawny, działając zgodnie z obowiązującymi go zasadami, świadczy usługi nie na rzecz konkretnego organu np. burmistrza czy rady, lecz dla danej jednostki samorządu.  Zgodnie z utartym schematem obsługa prawna organów jednostek samorządu terytorialnego jest realizowana przez radcę prawnego – zatrudnionego przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego, jakim jest Burmistrz. W celu realizacji obsługi prawnej Gmina Rogoźno zawarła umowę z Kancelarią Prawną, która świadczy pracę na rzecz nie tylko organu wykonawczego i jednostki pomocniczej jaką jest Urząd Miejski ale przede wszystkim jest zobowiązana do obsługi prawnej organu stanowiącego jakim jest Rada Miejska w Rogoźnie. W ramach zawartej umowy Kancelaria Prawna opiniuje projekty uchwał poddawanych pod głosowanie Rady, jak też udzielania jej członkom wszelkiej potrzebnej pomocy w ich działalności publicznej. W związku z  tym należałoby przyjąć, że swoje usługi na rzecz zleceniodawcy wykonuje w sposób obiektywny. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż radca prawny nie świadczy usług Burmistrzowi, ale Gminie.

3. W miesiącu listopadzie 2005 roku sołtysi otrzymali jednolite tablice co potwierdzili własnoręcznym podpisem.

4. Zadania związane z ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego należą do podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.  W szczególności zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ustawa o samorządzie gminnym pozwoliła organom gminy na tworzenie własnych jednostek organizacyjnych dla realizacji prawem określonych zadań. Do takich właśnie jednostek należy utworzona Straż Miejska. W Straży Miejskiej w Rogoźnie zatrudnionych jest 4 pracowników, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie zgodnie z wymogami ustawy o strażach miejskich. Do zadań straży należy m.in.
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych (obsługa imprez kulturalno- oświatowych i uroczystości kościelnych);
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym (udział w akcjach: „Wagarowicz”, „Znicz” i „Rowerzysta”);
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń (ZUKiT, Energetyka, Aquabellis, OSP, WOPR);
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia. W tym zakresie Straż Miejska interweniowała w 2008 roku 118 razy;
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych (Policja, OSP, RCK, koła wędkarskie, WOPR);
- doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania (w 2008 roku doprowadziła 8 osób);
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi;
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Straż Miejska wykonywała to zadanie w 2008 roku 112 razy;
- informowanie właściwych służb o zagrożeniach i zjawiskach blokujących lub utrudniających ruch, oraz sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i porządek w mieście (uszkodzenie nawierzchni dróg, chodników, brak lub uszkodzenie studzienki kanalizacyjnej, sieci elektryczne, sygnalizacja świetlna, oświetlenie itp.);
- kontrola miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu ( sprawdzanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wspólnie z GKRPA);
- kontrola i sprawdzanie posiadanych decyzji oraz przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (kontrola posesji pod względem przyłącza do kanalizacji sanitarnej);
- dostarczanie bezpańskich psów do schroniska „Azorek” w Obornikach. Złapano i dostarczono do schroniska w 2008 roku 90 psów);
- organizowanie i nadzorowanie prac pracowników publicznych oraz osób skazanych przez sądy (melioracja rowów, pielęgnacja terenów zielonych, które nie są objęte umową, rozbiórka przystanków autobusowych, drobne naprawy chodników);
- kontrolowanie targowiska w zakresie przestrzegania warunków sanitarnych i wymogów weterynaryjnych.

W 2008 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rogoźnie nałożyli na sprawców  wykroczeń 31 mandatów karnych. Udzielono w związku z popełnionymi wykroczeniami  774 pouczeń.

5. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Ustawą tą jest właśnie kodeks postępowania administracyjnego, który w  dziale VIII reguluje postępowanie dotyczące skarg i wniosków. A więc prawo składania petycji, skarg i wniosków przysługuje "każdemu". Pod tym pojęciem mieszczą się zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Jednostki te mogą korzystać z uprawnień określonych w  art. 221 § 1 k.p.a. W odniesieniu do zakresu podmiotowego i przedmiotowego skarg i wniosków nie obowiązują żadne ograniczenia z art. 3 k.p.a. Przy ocenie skierowanego do organu pisma należy badać pod uwagę jego treść, a nie kierować się jego formą zewnętrzną (np. tytułem). Skutek tego jest taki, że "osoba wnosząca pismo nie ma obowiązku wykazania się znajomością prawa, wiadomościami o zakresie działania organów administracji publicznej lub organizacji społecznych, ciężar kwalifikacji prawnej pisma spoczywa zawsze na jego adresacie". Najistotniejsze przy tym jest czy skarga jest zasadna czy też nie.
Na podstawie art. 253 kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach skarg i wniosków w roku 2008 zarejestrowano 253 interesantów. Najczęściej poruszanymi tematami były: sprawa przydziału i remontu mieszkań (69 interesantów), wykupu ziemi pod zabudowę oraz opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (13 interesantów), braku pracy (8 interesantów), podatków i opłat (7 interesantów), sprawy osobiste (151 interesantów). Problem mieszkaniowy, wykup ziemi pod zabudowę oraz sprawy podatkowe były w 2008 r. głównymi źródłami i przyczyną powstawania skarg i wniosków. Ponadto w minionym roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie 5 skarg w następujących sprawach:
- w dniu 16.01.2008 r. wpłynęła skarga  dotycząca nieudzielenia przez pracownika żądanej informacji na temat lokalizacji wiatraków. Udzielono informacji, iż budowa wiatraków nie stanowi inwestycji celu publicznego, z tych względów dostęp do informacji na temat lokalizacji jest ograniczony tylko dla stron postępowania.
- w dniu 20.03.2008 r. wpłynęła skarga dotycząca wykupu części zabytkowego parku. Odpowiadając na zarzuty dotyczące utrudniania nabycia działek poinformowano, że Gmina nie przewiduje sprzedaży wnioskowanego terenu.
- w dniu 4.06.2008 r. wpłynęła skarga na bezczynność Burmistrza w sprawie błędnie wykonanej dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji nieruchomości. Uchwałą Nr XXXII/213/2008 z dnia 26.11.2008 r. Rada Miejska w Rogoźnie uznała za bezzasadną.
- w dniu 2.09.2008 r. wpłynęła skarga  zgłoszona na dyżurze radnych Rady Miejskiej  dotycząca braku odpowiedzi na pismo w sprawie zgłoszenia wycinki drzew przy Strudze Sokołowskiej. Poinformowano skarżącego o podjętych czynnościach w celu usunięcia drzew. W stosunku do pracownika odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację zostało wszczęte postępowanie, w wyniku którego została nałożona kara porządkowa.
w dniu 15.10.2008 r. wpłynęły na działalność Burmistrza Rogoźna skargi dotyczące błędnie wystawionych upomnień. Skargi były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 16.10.2008 r. Uchwałą Nr XXXIII/232/2008 z dnia 29.12.2008 r. Rada Miejska w Rogoźnie przekazała skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Rogoźna, ponieważ skargi dotyczyły nienależytego wykonania zadań przez pracownika Urzędu Miejskiego. Skarżących poinformowano o dokonaniu korekty zaległości. W stosunku do pracownika odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację zostało wszczęte postępowanie, w wyniku którego została nałożona na pracownika kara porządkowa.

Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków prowadzony był na bieżąco. Ponadto kontrolę rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie na swym posiedzeniu w dniu 14 maja 2008 roku.     Po szczegółowej analizie skarg zgłoszonych w 2007 r. oraz w okresie styczeń-maj 2008 r. Komisja nie wniosła uwag do prowadzonych postępowań.

6. W związku z nieuzasadnionym zarzutem co do małej dbałości o finanse publiczne m.in. poprzez publikowanie ogłoszeń tylko w wybranej prasie lokalnej, wielokrotnie przewyższające oferty finansowe innych pras informuję, że czterokrotnie w 2008 roku zlecono publikację ogłoszeń na łamach  Powiatowej Gazety, oferującej swoje usługi na poziomie 6 zł za ogłoszenie i tylko jedno zlecenie zostało zrealizowane. W związku z nierzetelnością i utratą zaufania do tej firmy zaprzestano zlecania ogłoszeń i poprzestano na zamieszczaniu informacji w Gońcu Rogozińskim.

7. Faktem jest, iż na dzień dzisiejszy brak jest oznakowania obiektów publicznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie określenia zasad używania herbu, barw, hejnału oraz insygniów jednak z uwagi na koszt wykonania w granicach 10.000zł zadanie to zostanie zrealizowane po zaplanowaniu środków na ten cel.

8. Przystąpiono do realizacji koncepcji zagospodarowania Placu Karola Marcinkowskiego.

                                                                               Sekretarz Gminy
                                                                          /-/
                                                                            Iwona Sip-Michalska

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 

  
Marzec
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
on line: 1 odwiedzin: 12129
Strona główna | Kontakt |
© 2008 - 2024 Rogoźno. All rights reserved.